Sacar backup total de BD

BAT
mysqldump -v --opt --events --routines --triggers --default-character-set=utf8 -u root -p portal > db_backupportal`date +%Y%m%d_%H%M%S`.sql

mysqldump -v --opt --events --routines --triggers --default-character-set=utf8 -u eo_bd -p bd_aula_eo2 > EO-2020II-`date +%Y%m%d_%H%M%S`.sql

mysqldump -v --opt --events --routines --triggers --default-character-set=utf8 -u root -p erp > EO-2020II-`date +%Y%m%d_%H%M%S`.sq

Donde:
portal – Nombre de la BD
db_backupportal – Nombre del archivo de SQL

mysqldump -v –opt –events –routines –triggers –default-character-set=utf8 -u eo_bd -p bd_aula_eo2 > EO-2021_I-date +%Y%m%d_%H%M%S.sql

Restaurar backup total de BD

Restaurar backup total de BD

BAT
$ mysql -u root --password=n0d0@3NFPP@2020 bd_aula_escpogra < *.sql

$ mysql -u root --password=n0d0@PNP@2020 cap_tecno < *.sql

Sincronizar BD

En la presente se sincroniza un BD portal de 172.31.1.63 hacia nuestro base de datos local portal2

BAT
ssh root@172.31.1.63 "mysqldump -v --opt --events --routines --triggers --default-character-set=utf8 -u root --password=CONTRASEÑA_REMOTO portal | gzip -c" | gunzip | mysql --password=CONTRASEÑA_LOCAL -u root portal2

ssh root@192.168.15.66 "mysqldump -v --opt --events --routines --triggers --default-character-set=utf8 -u root --password=n0d0@3NFPP@2020 bd_aula_escpogra | gzip -c" | gunzip | mysql --password=n0d0@3NFPP@2020 -u root bd_aula_escpogra